آرم دانشگاه
برنامه کلاسی نیمسال اول93 برنامه کلاسی خود را از طریق سایت سهبا ( http://sahba.pnu.ac.ir) مشاهده نمایید
پس از ورود به سایت و انتخاب گزینه مشاهده برنامه با انتخاب نام مرکز میتوانید برنامه را بصورت رشته ای و یا روزانه و یا بر اساس نام استاد
مشاهده نمایید
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر