آدرس دانشگاه خراسان جنوبی قاین بلوار دانشگاه , صندوق پستی 146 کد : 056 تلفن 14-32492001آموزش : 32492014 اداری : 32492007فاکس : 32492002
 
امتیاز دهی