1-نمرات در دانشگاه پيام نور چگونه محاسبه مي‌شوند؟
 • 1392/8/10 جمعه
  1-نمرات در دانشگاه پيام نور چگونه محاسبه مي‌شوند؟
چگونه به ليست منابع دروس دسترسي پيدا كنيم؟
چه كنيم كه كلاس‌هاي درسي يا امتحانات تداخل ساعتي نداشته باشند؟
 • 1392/8/10 جمعه
  چه كنيم كه كلاس‌هاي درسي يا امتحانات تداخل ساعتي نداشته باشند؟
آيا مي‌توان بر چارت‌هاي پيشنهادي پيشي گرفت؟
 • 1392/8/10 جمعه
  آيا مي‌توان بر چارت‌هاي پيشنهادي پيشي گرفت؟
چه واحدهايي را انتخاب كنيم يا چطور به چارت پيشنهادي دانشگاه براي انتخاب واحد دسترسي يابيم؟
آيا در ترم تابستان واحدهاي عملي ارائه مي‌شوند؟
 • 1392/8/10 جمعه
  آيا در ترم تابستان واحدهاي عملي ارائه مي‌شوند؟
نحوه نمره‌دهي دروس عملي به چه صورت است؟
 • 1392/8/10 جمعه
  نحوه نمره‌دهي دروس عملي به چه صورت است؟
طراح پرسش هاي امتحاني چه كساني هستند؟
 • 1392/8/10 جمعه
  طراح پرسش هاي امتحاني چه كساني هستند؟
آيا حضور در كلاس الزامي است؟
 • 1392/8/10 جمعه
  آيا حضور در كلاس الزامي است؟