كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
دانشگاه پیام نورقائن درمهرماه سال 1372 باتلاش هیات موسس وقت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی شهرستان قاینات با سه رشته در مقطع کارشناسی رسما فعالیت خودراآغازنمود در سال 1390 نیز اولین رشته مقطع کارشناسی ارشد در این مرکز راه اندازی گردیددر حال حاضر 22 رشته در مقطع کارشناسی و یک رشته در مقطع کارشناسی ارشد این مرکز فعال بوده و در حدود 1500 دانشجو در این رشته ها مشغول به تحصیل هستند که حدود 70 نفر آن را دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تشکیل می دهند .
 
لیست رشته های  دانشگاه پیام نور مرکز قاین
 
سال تاسیس
مقطع
رشته تحصیلی
دانشکده
کارشناسی ارشد
کارشناسی
82
 
#
ریاضی (کاربردی)
علوم پایه
83
 
#
زیست شناسی گرایش عمومی
90
 
#
شیمی (کاربردی)
85
 
#
مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
فنی مهندسی
86
 
#
مهندسی فناوری اطلاعات
83
 
#
علوم کامپیوتر
91
 
#
مهندسی مدیریت پروژه
88
 
#
مهندسی صنایع
90
#
 
زبان شناسی همگانی
علوم انسانی
80
 
#
مترجمی زبان انگلیسی
72
 
#
علوم تربیتی ( مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
87
 
#
علوم تربیتی ( آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی)
87
 
#
علوم تربیتی (راهنمایی و مشاوره)
86
 
#
تربیت بدنی وعلوم ورزشی
78
 
#
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
86
 
#
حسابداری  
72
 
#
مدیریت دولتی
82
 
#
مدیریت بازرگانی
89
 
#
مدیریت جهانگردی
85
 
#
مدیریت صنعتی
91
 
#
علوم اقتصادی (نظری )
86
 
#
الهیات ومعارف اسلامی (علوم قرآن وحدیث)
74
 
#
الهیات و معارف اسلامی ( فقه ومبانی حقوق اسلامی)
86
 
#
علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی)
77
 
#
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)
83
 
#
حقوق
86
 
#
مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها
کشاورزی
86
 
#
مهندسی آب وخاک
89
 
#
صنایع دستی
هنر و معماری
90
 
#
مهندسی معماری.