نام خانوادگي استاد نام استاد نام فارسي دانشكده آدرس پست الكترونيكي آدرس وب سايت
آذرپرند ندا علوم پايه    
اردلان مطهره علوم پايه m.ardalan83@yahoo.com  
اسماعيل نزاد الهام علوم پايه esmailnejad-el@yahoo.com  
اسماعيلي شانديز علي علوم پايه dr.esmaeili@ymail.com  
برات زاده محمد حسين علوم پايه ho.br.1982@gmail.com  
برهاني رضا علوم پايه borhanireza@yahoo.com  
پوزش ريحانه علوم پايه r.poo64@yahoo.com  
ثقه الاسلامي محمد جواد علوم پايه    
حجتي سيد مسعود علوم پايه masood_1346200@yahoo.com  
حيدرنژادمقدم عفت علوم پايه eheydarnejad@yahoo.com  
خزاعي سروش علوم پايه soroosh_mine@yahoo.com  
خسروي عنبران زهرا علوم پايه zahra_ae1@yahoo.com  
داعي ويدا علوم پايه daeivida@yahoo.com  
داوري علي علوم پايه ali_dav55@yahoo.com  
دروازه بان زاده راضيه علوم پايه raziyeh_darvazeban@yahoo.com  
دشتگرد علي علوم پايه dashtgard_1349@yahoo.com  
ديمه فاطمه علوم پايه fatima.deymeh@gmail.com  
زنگويي زاده ابراهيم علوم پايه e.zangoie@gmail.com  
ژاله سارا علوم پايه sarazhaleh@yahoo.com  
سجادي زهرا سادات علوم پايه h_sajadi@pnu.ac.ir  
سوداگر عصمت علوم پايه e.sodagar@yahoo.com  
سيدزاده سيدهاشم علوم پايه seyedzadeh1351@yahoo.com  
شاهي سكينه علوم پايه www-mshahi32@yahoo.com  
شوروزي علي اكبر علوم پايه drshoorvazi.ak@gmail.com  
طاهري حميد علوم پايه ha26th@yahoo.com  
عابدي كارشك بتول علوم پايه    
عباسپور فرد محمد حسن علوم پايه    
عربپور فتح آبادي بنت الهدي علوم پايه arabpoor_84@yahoo.com  
علوي زاده سيد رضي علوم پايه s.r.alavizadeh@gmail.com  
علوي زاده سيد محمد علوم پايه sm.alavizadeh@yahoo.com  
فيروزي اسماعيل علوم پايه s.firuzi@yahoo.com  
قائم پناه سميه علوم پايه ghaem1161@yahoo.com  
قاصري حميدرضا علوم پايه    
قطبي فاطمه علوم پايه amf138529@yahoo.com  
كاهي محمدحسن علوم پايه mhkahi@gmail.com  
محمدزاده سيدعليرضا علوم پايه mohamadzadeh@pnu.ac.ir  
محمدزاده مرجان علوم پايه    
مرتضي پور محمود علوم پايه ma.mortezapour@gmail.com  
مشهوري محبوبه سادات علوم پايه m_mashhori@yahoo.com  
منصوري علي آبادي فرهاد علوم پايه mansoori@yahoo.com  
مهرپرور مريم علوم پايه m_mehrparvar2003@yahoo.com  
موسوي سيد حسين علوم پايه hossein2007_pz@yahoo.com  
موسوي سيدغلامرضا علوم پايه s-reza1350@yahoo.com  
موسوي كوهي سيدموسي علوم پايه mousavi.ocimum@gmail.com  
ميرزازاده سيدحسين علوم پايه hosein_mirzazadeh@yahoo.com  
ناظمي صمد علوم پايه samadnazemi@gmail.com  
نصرالهي سيد مهدي علوم پايه s.m.nasrollahi@gmail.com www.nasrollahy.ir
نوري ابوذري ابراهيم علوم پايه e.noori.a@gmail.com  
هادي زاده سميه علوم پايه somayye_hadizade@yahoo.com  
واحدي الهه علوم پايه e.vahedi63@gmail.com  
ياري فر علي اصغر علوم پايه a_yarifard@yahoo.com