تماس با ما
معاون و مسئول امور جاری : آقای موحد ( تلفن32492001 فاکس 32492002 ) زمان ملاقات :همه روزه ساعات اداری بجز ساعات حضور در کلاس


اداری و مالی مرکز :تلفن 32492008
مسئول اداری و مالی (رضا افشاری )
کارشناس اداری و مالی (سید علیرضاثالثی)
کارپرداز (حسین کارگر)

آموزش مرکز :  

مسئول آموزش (علی اصغر هادی زاده)32492014
کارشناس آموزش (محمد قربان زاده) 32492009                         
کارشناس آموزش و مسئول حراست (حسین محمدی مطلق )32492013
کاربر ارشد آموزش و کارشناس فرهنگی (هادی مظفرزاده)32492005
کارشناس برنامه ریزی (آمنه بسکابادی) 32492011
کارشناس فارغ التحصیلان (ناظره مهمی)32492003 داخلی 249
کارشناس فارغ التحصیلان (محمد قاسمی)32492003 داخلی249  


آدرس : خراسان جنوبی قاین،بلوار بسیج ، بلوار دانشگاه ، پیام نور مرکز قاین کد پستی 9761798168